Java Character.toString() 方法,char字符转换成string

toString() 方法用于返回一个表示指定 char 值的 String 对象。结果是长度为 1 的字符串,仅由指定的 char 组成。

语法

String toString(char ch)

参数

  • ch -- 要转换的字符。

返回值

返回指定 char 值的字符串表示形式。

实例

public class Test {

	public static void main(String args[]) {
		System.out.println(Character.toString('a'));
		System.out.println(Character.toString('A'));
	}
}

以上程序执行结果为:

a
A

版权声明:本文为JAVASCHOOL原创文章,未经本站允许不得转载。